Framtiden

Forskning. Research & Development.

Vad vore världen utan dessa fantastiska begrepp? Och, framförallt, vad vore världen utan flyget? Faktum är att flygrelaterad forskning och utveckling har skapat en mängd spinoff-effekter; produkter vi idag tar för givet och som hör till vår vardag.

Visste du till exempel att mobiltelefonin är ett resultat av utvecklingen av flygradarn? Eller att krockkudden i bilen inte hade funnits där om det inte vore för katapultstolen i flygplan? Eller att stödstrumpan också kommer från flyget?

Visst kan det verka märkligt att uppfinningar som dessa faktiskt är ett resultat av svensk flygutveckling, men när man tänker på det är det egentligen ganska självklart. För vill man tänja på teknikens gränser måste man tänka utanför ramarna. Och när man tänker utanför ramarna – då kan, som bekant, allting hända.

Och det mesta händer här i Sveriges flyghuvudstad.

Linköping Aviation Park – från vision till verklighet

I anknytning till Linköpings City Airport i Sveriges Flyghuvudstad växer Linköping Aviation Park fram. En arena med ett strategiskt läge för att etablera företag med flygrelaterad verksamhet. Läget i kombination med den branschkompetens och de företag som redan finns i Linköping gör detta till ett område med stor potential att bli en tillväxtarena i flygsverige.

Linköping Aviation Park utvecklas av Sankt Kors Fastigheter, i nära samarbete med Linköpings kommun och Aerospace Cluster Sweden. Med snabba beslutsvägar och en färdig detaljplan går det fort att gå från intresse till etablering.

 Två noder – en stark helhet

Utvecklingen av företagsparken fokuserar på två noder, en i anknytning till Linköping City Airport som lämpar sig bäst för kontor och lätt industri och en på norra sidan landningsbanan där produktions- och logistikinriktade företag hittar strategiska möjligheter till etablering. På norra sidan finns också General Aviation Center, en gemensam plattform för regionens affärs-, privat- och klubbflyg. De olika delarna som kommer att bilda Linköping Aviation Park blir en stark en samlingsplats för hela flygsektorn och för alla som jobbar inom, med och för flyget.

Var med från början

Utvecklingsarbetet för Linköping Aviation Park pågår och det finns stora möjligheter till inflytande i processen för tidiga intressenter. Hör av dig till Linköpings kommun eller Sankt Kors för att prata om din verksamhets framtid i flyghuvudstaden.

Linköping – en koldioxidneutral kommun 2025

Linköpings kommun vill utveckla staden att bli ett hållbart samhälle och en attraktiv stad att bo och leva i, idag och i framtiden.

Målet att vara koldioxidneutral 2025: Linköping ska vara koldioxidneutralt år 2025. För att nå vårt mål måste vi tillsammans hjälpas åt privatpersoner, kommunen, företag och organisationer. Det kommer krävas både små och stora insatser och det är bråttom att komma igång för att kunna bromsa klimatets påverkan på den värld vi lever i.

Målet att göra Linköping till en koldioxidneutral kommun 2025 antogs 2011 av kommunfullmäktige i Linköpings kommuns visions och samverkansprogram 2011- 2014. I fokus står klimateffektivitet, energieffektivitet och resurseffektivitet.

Lokalt arbete ger globala effekter

Linköping har tagit ett ambitiöst mål för att sänka utsläppen av växthusgaser. Vi är den enda kommun av Sveriges åtta största som har ett så ambitiöst mål. Genom att på det här sättet ställa om Linköping att bli ett mer hållbart samhälle, och sedan leva den omställningen, kan också omvärlden påverkas. På så vis går det att påverka en global fråga på lokal nivå.

Klimatmålet är inkluderande och det ger en grund för att engagera, bjuda in andra och att involvera invånare, medarbetare, företag, akademi och andra intressenter.

Exempel på vad kommunen och bolagen gjort hittills:

 • Byggt ut infrastruktur för fjärrvärme och fjärrkyla
 • Infört system för insamling av hushållens matavfall
 • Byggt upp produktion av och infrastruktur för biogas som fordonsbränsle
 • Energieffektiviserat bolagens fastigheter
 • Byggt ut gång- och cykelvägar
 • Bytt ut gatubelysning till LED-lampor (detta är ej klart – pågår)
 • Upphandlat biogasdriven bilpool som är öppen för kommunens medarbetare och även för allmänheten
 • Ställt om boendeparkering och skapat nya pendlarparkeringar
 • Sänkt hastigheter för biltrafiken för att minska klimat- och miljöpåverkan
 • Ställt vassare klimat- och miljökrav vid upphandling, exempelvis av skolskjutsar,
 • livsmedel och byggnation av verksamhetslokaler
 • Genomfört stimulansåtgärder för att öka installationen av solceller hos fastighetsägare

Exempel på kommunens och bolagens framtida satsningar:

 • Ett internt system för klimatkompensation för tjänsteresor införs från 1 januari 2016
 • Fortsatt satsning på el- och biogasdrivna fordon i kommunen
 • Genomförande av Grön resplan – stimulera och stödja förändrat beteendet för pendlingsresor och arbetsresor för kommunens medarbetare
 • Satsning på cykelinfrastruktur
 • Utbyggnad av laddstolpar för elfordon
 • Minska antalet varutransporter till kommunala enheter
 • Skärpta energi- och klimatkrav vid upphandlingar av varor och tjänster
 • Utbyggnad av produktion av solel på kommunägda fastigheter
 • Kunskapsstöd för fastighetsägare som vill installera solceller
 • Närvarostyrd och lågförbrukande belysning för arenor och offentliga miljöer
 • Ökad produktion av klimat- och resurseffektiv el- och värmeproduktion
 • Koldioxidsnåla finansiella placeringar
 • Informations- och kommunikations- och beteendepåverkande projekt för att engagera medborgare för en hållbar och klimatsmart livsstil
 • Kommunen tillsätter medarbetarresurser för att kunna initiera, leda och genomföra olika projekt för att minska utsläppen av koldioxid.

Clean sky

Svenska innovationer gör flyget miljövänligare

Ett flertal europeiska flygindustrier tillsammans med små och medelstora företag samt forskningsinstitut deltar sedan flera år tillbaka i EU:s största forskningsprogram för kommersiellt flyg – Clean Sky. Clean Sky är samfinansierat av industrin och EU och syftar till att göra flyget mer miljövänligt och minska utsläppen av koldioxid, kväveoxider och buller från den europeiska flygtrafiken med mellan 20-40 procent till 2020.

Sverige har en framstående civil flygindustri, som främst finns samlad i två regionala kluster:

Östergötland och Västra Götaland. Saab och GKN Aerospace är exempel på företag med verksamhet i dessa regioner. De är båda partners i Clean Sky och är långt fram vad gäller utveckling och tillverkning av avancerad teknik för både civilt- och militärt flyg. Sedan flera år har de bland annat deltagit i projektet Smart Fixed Wing Aircraft (SFWA) som är det nästa största delprojektet inom Clean Sky. De har där tillverkat en varsin avancerad vingpanel byggd i olika tekniker för att skapa mindre luftmotstånd och därigenom en betydligt lägre bränsleförbrukning. Vingpanelerna monteras inom kort på provflygdemonstratorn BLADE (Breakthrough Laminar Aircraft Demonstrator in Europe), ett A340-flygplan från Airbus som planerar att provflygas under nästa år


Tidigare i år tecknades ett avtal mellan Clean Sky och de ovan nämnda regionerna.

Avtalet ska stärka samarbetet mellan Clean Sky och de svenska framstående klustren inom flygindustrin. Avtalet är ett så kallat Memorandum of understanding (MoU), som ger regionerna möjlighet att matcha satsningar från Clean Sky med pengar från EU:s regionfonder. Något som kan leda till större satsningar på forskning och innovation i den svenska flygindustrin och till att fler företag får möjlighet att söka pengar för projekt. Det förstärkta samarbetet med Clean Sky kan bana väg för ytterligare satsningar på forskning och innovation inom flygindustrin i Sverige.

Det nationella strategiska innovationsprogrammet Innovair, som Vinnova står bakom tillsammans med Energimyndigheten och Formas, har medverkat till att avtalet blir verklighet genom att föra dialog med Clean Sky.

– Att regioner i Sverige får detta samarbete med Clean Sky är en bekräftelse på den svenska flygindustrins starka ställning och avtalet ger en möjlighet att stärka vår position ytterligare på en växande global marknad i framtiden. Inte minst skapas det ökade möjligheter för små och medelstora företag i regionerna att kunna bli en del av projekten, säger Anders Blom, programchef för Innovair.